Uzavření 1. fáze / Closing of the Stage 1

Vážení kolegové, kteří jste zaslali svůj návrh,
soutěž zůstává anonymní až do úplného ukončení, což znamená, že obálky s vašimi identifikačními údaji zůstávají stále uzavřené, a toto je tedy jediná cesta, kterou vás můžeme informovat: pokud jste neobdrželi výzvu, pak jste nepostoupili do druhé fáze soutěže. Tímto dnem všech šest vyzvaných týmů potvrdilo doručení výzvy.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a těm, kteří postoupili, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v druhé fázi.
Organizační tým CCEA MOBA
 
Dear colleagues who have submitted the proposal,
the competition stays anonymous until it is entirely closed, meaning that the envelopes with your identification info are still sealed. This is therefore the only way we are able to inform you: if you did not receive the invitation, you had not been selected for the second round. As of today, all the six invited teams confirmed the receipt of the invitation.
We thank all that participated in this competition. Congratulations and wishes of good luck to those that were selected for the second round.
Organizational team of CCEA MOBA

Nové KCP / New KCP

Řešené území / Competition area

Cílem soutěže je navrhnout nové výstavní prostory Kongresového centra Praha, které bude možné používat i k jiným účelům: kongresům, koncertům a jiným společenským akcím.
Zásadní podmínkou přitom bude modernizace – rozšíření – komplexu tak, aby plně vyhovoval vysokým nárokům pořádaných akcí. Řešení má za cíl vytvořit novodobou přidanou hodnotu budovy patřící do architektonického dědictví 70. let – klíčovým tedy bude propojení nově navržené extenze se stávající budovou kongresového centra.
Druhou neméně důležitou podmínkou návrhu bude jeho urbanistický aspekt, díky němuž se kongresové centrum lépe začlení do města. Navazujícím krokem bude transformace pražské magistrály na městský bulvár XXI. století. Kritickými se stanou kvalitní vazby mezi komplexem kongresového centra a Nuselskou čtvrtí, které by lépe odpovídaly potenciálu každodenní místní dynamiky.
Soutěž je mezinárodní a otevřená všem profesionálům, kteří jsou oprávněni působit jako architekti nebo stavební inženýři v zemi, kde mají trvalé bydliště nebo sídlo firmy.

 

The aim of the competition is to propose new exhibition spaces for the Prague Congress Centre (KCP), that would be used for different purposes, such as conventions, concerts and other social events.
An important condition will be the modernisation – extension – of the convention facilities that will fully meet the high demands of the organising events. The proposal should aim to create a contemporary added value to a building belonging to the architectural heritage of the 1970´s. A key aspect therefore will be the connection between the proposed extension and the existing KCP building.
The second, though not less important, condition for the proposal is its urban aspect, thanks to which the Congress Centre will be finally implemented into the city fabric. This will be a further step towards the transformation of the Prague Magistrála road, from a heavy traffic artery that is a real separating element in the city of Prague, to a 21st century city boulevard. It is critical therefore that the design proposes a high quality connection between the Congress Centre complex and the Nusle neighbourhood, and that it will respond to the potential of the everyday local dynamics.

The competition is international and open to all professionals that are authorised to work as architects or as engineers in the country where they have residency or their office siege