O SOUTĚŽI / ABOUT THE COMPETITION

Od soutěže na dostavbu Kongresového centra Praha máme velká očekávání. Soutěžní návrhy by měly přijít s nejlepším řešením budoucí výstavní haly a jejím začlenění do okolí tak, aby položila základ budoucí městské struktuře a kvalitnímu veřejnému prostranství již v nejbližších několika letech. V dlouhodobém horizontu pak návrh má přijít s vizí vybudování Pankráckého náměstí a přilehlých prostor coby plnohodnotné části města. Finální řešení by tedy mělo zahrnovat i humanizaci pražské magistrály – městského bulváru 21. století, živé ulice s maximálně dvěma pruhy v obou směrech, v jejíž ose i po bocích budou vysazeny stromy, s kontinuálními chodníky přimknutými k jejím oběma stranám. Očekáváme, že v dlouhodobé perspektivě se skoro všechna dopravní křížení budou odehrávat na jedné úrovni ve formě městotvorných křižovatek umožňujících pohodlný pohyb jak chodcům, tak cyklistům i automobilům.

Kongresové centrum Praha se dnes orientuje na kvalitní kongresovou turistiku. Přestože je stále trochu ve stínu své minulosti – mocenského renomé Paláce kultury i prosazovaných nadnárodních zasedání MMF nebo NATO –, právě dostavbou chybějící výstavní haly spolu s dílčí technologickou modernizací se Kongresové centrum Praha dostane mezi evropskou špičku nabízející veškeré zázemí pro konání kongresů a konferencí. Jeho blízkost historickému centru Prahy, skvělá dopravní dostupnost, kvalita původních interiérů s cennými uměleckými díly, výhled na pražské panorama jsou jedny z dalších výhod, které pak svým hostům nabízí. Soutěž má kongresovému centru přinést nové kvalitní a srozumitelné prostory – a to nejen ty výstavní, ale také přehledný a čitelný kontakt budovy se svým okolím a zejména zlepšení přilehlých veřejných prostranství, která budou sloužit návštěvníkům kongresů, zejména však místním obyvatelům z nejbližšího i vzdálenějšího okolí. Je na soutěžících, aby definovali formu takového prostoru.

Soutěž má spojit různé zájmy KCP a Prahy 4 v jejich vzájemný prospěch. Jako protichůdný se může na první pohled zdát například záměr rozšiřovat KCP oproti vizi Prahy 4 vytvořit zde náměstí, ale nemusí tomu tak být. Apelujeme na soutěžící, aby v první i dalších etapách návrhu přišli s řešením, které uspokojí nejen hlavní aktéry v území (tedy KCP spolu s hlavním městem Prahou), ale i občany Prahy 4.

We have great expectations for the Prague Congress Centre extension. The competition proposals should come up with the best solution for the future exhibition halls and their implementation into the surrounding, to lay a basis for a future urban structure and a good quality public space in the next years. On the long term, the proposal should come up with a built environment for the Pankrác Square and its surrounding areas, as to become a fully-fledged part of the city. The final proposition should include the transformation of the Prague Magistrála road – a 21st century city boulevard, with lively streets and a maximum of 2 lanes for each way, with trees in its axes and on its sides and with continuous sidewalks on both sides. We expect that in the long run, almost all traffic crossings will take place on the same level, as to create city-forming intersections allowing easy movement for pedestrians, cyclists and cars.

Today, the Prague Congress Centre is a destination for high-quality convention tourism. Although, the Prague Congress Centre is still slightly overshadowed by its past – such as its power prestige from the time of the Palace of Culture and for hosting international summits such as the IMF or the NATO. It is then, with the help of the construction of the new exhibition hall extension and its technological modernisation, that the Prague Congress Centre will reach a European level for offering the highest-quality facilities for convention and conference organisation. The venue offers in addition great benefits to its guests such as its proximity to the Prague historical centre, its good transport connection, the quality of its original interior with valuable artworks and finally, the view on the Prague skyline. The competition should bring to the Congress Centre new high-quality and comprehensive spaces. This should not only be done in the exhibition premises, but also in the clear and readable relation between the building and its surroundings, especially in the improvement of the public spaces in its adjacent areas. These public spaces should serve the convention visitors but mostly, the local residents as well as the broader public in general. The competition participants should therefore define the form of such a space.

The competition should connect the different interests of the KCP and the Prague 4 city district in order to create a mutual benefit for both. At first glance, one of the opposing matters may seem to be the KCP´s wish to expand its centre, while the Prague 4 city district one would be to create a public square. We therefore urge the contestants, in the first and further stages on the proposal, to come up with a solution that would not only satisfy the main actors on the site (the KCp along with the Prague 4 city district) but also the citizens of Prague 4.

 


1.prosinec. 2016, vyhlášení soutěže

20. leden. 2017, prohlídka lokality

15. únor. 2017, půlnoc SEČ lhůta pro podávání dotazů (I. kolo)

17. březen. 2017, 14:30 SEČ odevzdání návrhů (I. kolo)

15. květen. 2017, půlnoc SEČ lhůta pro podávání dotazů (II. kolo)

30. červen. 2017, 14:30 SEČ odevzdání návrhů (II. kolo)

 


1.cena: 1 000 000 Kč

2.cena: 700 000 Kč

3.cena: 500 000 Kč

Pro neoceněné účastníky soutěže, kteří postoupli do II . kola soutěže: 810 000 Kč.

1st prize: 1,000,000 (around 37 000 €)

2nd prize: 700,000 Kč (around 26 000 €)

3rd prize: 500,000 Kč (around 18 500 €)

A total sum of 810 000 Kč (around 30 000 €) will be divided between the non-awarded participants of the Round II.